بهترین-راهکار

مهمترین دغدغه و درواقع قدم اول در مهاجرت به هر کشوری اخذ اقامت آن کشور میباشد. املاک در آلانیا سیاست کشورهای مختلف در خصوص اقامت متفاوت بوده و باتوجه به وضعیت اقتصاد، سیاست، جمعیت و برنامه ریزی بلندمدت کشورها به مهاجرین اقامتهای مختلفی اعطا میکنند. در کشور ترکیه نیز باتوجه به قانون تصویب شده بشماره ۶۴۵۸ که آخرین بازنگری و اصلاح آن به ۴ آپریل ۲۰۱۳ برمیگردد، تمامی حالات و تمهیدات لازم برای اعطای اقامت ترکیه (نه تابعیت) به مهاجرین پیش بینی و تبیین شده است.
لازم به ذکر است که قوانین تابعیت کشور ترکیه بشماره ۵۹۰۱ کاملا مجزا از قانون اقامت ترکیه بوده و آخرین فروش خانه در آلانیا  بازنگری آن در تاریخ ۲۹ می ۲۰۰۹ صورت گرفته است.
پروسه دریافت اقامت ترکیه پس از ورود به خاک این کشور شروع میشود. (البته میتوان قبل از ورود نیز این پروسه را انجام داد که البته کمی زمانبر خواهد بود) خوشبختانه باتوجه به قرارداد فی مابین ایران و ترکیه اتباع ایرانی برای ورود به ترکیه نیازی به اخذ املاک در آلانیا ویزا نداشته و از زمان ورود به خاک ترکیه (مرز زمینی یا هوایی) بطور رایگان بمدت ۳ ماه اجازه حضور در ترکیه را خواهند داشت. البته نکته حائز اهیمت این است که هر فرد ایرانی در هر ۶ ماه (۱۸۰ روز) فقط ۳ ماه (۹۰ روز) بصورت پیوسته یا ناپیوسته میتواند بدون اقامت حضور داشته باشد.
درصورتیکه شخص بیش از ۳ ماه حضور داشته باشد در هنگام خروج از مرز میبایست غرامت فروش خانه در آلانیا روزهای حضور بیش از حدمجاز را پرداخت کرده و همچنین ۳ ماه بیرون از خاک ترکیه منتظر باشد تا مجددا دوره ۶ ماهه جدید برای وی شروع شود.
البته برادران و خواهران فارس زبان اتباغ کشور افغانستان، برای ورود به خاک ترکیه میبایست توسط یک شخص یا شرکت در ترکیه دعوت شده و پس از مراجعه به سفارت ترکیه در افغانستان و تحویل دعوتنامه، ویزا دریافت کنند و سپس اجازه ورود به ترکیه را دارند.

ماده ۱۹ – مجوز اقامت ترکیه

آن دسته از اتباع خارجی که می خواهند بیش از مهلت اعتبار روادید یا لغو روادید و یا بیش املاک در آلانیا از نود روز در ترکیه اقامت داشته باشند بایستی نسبت به اخذ مجوز اقامت ترکیه اقدام نمایند. چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اقامت ترکیه، مجوز مزبور مورد استفاده قرار نگیرد اعتبار آن از بین می رود.

ماده ۳۱ – مجوز اقامت ترکیه کوتاه مدت

۱- اتباع خارجی ذیل می توانند مجوز اقامتی کوتاه مدت دریافت دارند:

 • افرادی که قصد پژوهش علمی دارند
 • افرادی که دارای اموال غیر منقول فروش خانه در آلانیا در ترکیه می باشند
 • افرادی که به دنبال ایجاد رابطه تجاری یا کاری هستند
 • افرادی که به برنامه های آموزشی ضمن خدمت می پیوندند
 • افرادی که قصد دارند براساس معاهدات دوجانبه ای که املاک در آلانیا کشور ترکیه با کشور آنها به عمل آورده یا در چارچوب تبادل دانشجو با اهداف آموزش مشابه در ترکیه اقامت نمایند
 • افرادی که با هدف گردشگری قصد اقامت دارند
 • افرادی که به قصد درمان وارد کشور می شوند فروش خانه در آلانیا وبه شرطی که به یکی از بیماری هایی که تهدید بهداشت عمومی محسوب می شود مبتل نباشند
 • افرادی که به نا به در خواست مقامات اداری یا قضای باید املاک در آلانیا  در ترکیه اقامت داشته باشند
 • افرادی که مجوز اقامت خانوادگی خود را به مجوز اقامت کوتاه مدت تغییر می دهند.
 • افرادی که در دوره های آموزش فروش خانه در آلانیا زبان ترکی شرکت می نمایند
 • افرادی که به واسطه نهادهای عمومی در دوره ها ،پژوهش ها وامور آموزش در ترکیه شرکت می نمایند
 • افرادی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی در دوره های آموزش عالی در ترکیه جهت اقامت ترکیه مراجعه می نمایند.

۲- مجوز اقامت کوتاه مدت در هربار حداکثر به مدت یکسال صادر می شود

۳- افرادی که مشمول بند (د) فقره اول املاک در آلانیا می باشند حداکثر برای دوبار می توانند مجوز اقامت دریافت دارند

۴- افرادی که مشمول بند (ر) فقره اول می باشند حداکثر برای یک بار آن هم به مدت یکسال دریافت فروش خانه در آلانیا دارند می توانند مجوز اقامت دریافت دارند